Nhiệm vụ

Nhiệm vụ
  1. Nâng cao kiến thức về SSTT cho bác sĩ đa khoa và cộng đồng
  2. Hỗ trợ các tuyến cơ sở phát triển đơn vị SSTT
  3. Hỗ trợ chuyên môn cho các Viện dưỡng lão chuyên về chăm sóc bệnh nhân SSTT
  4. Tiếp cận tham gia vào các hoạt động khoa học của các tổ chức trong nước và hội Quốc tế về SSTT